Achievement's

Academic

 

TOP STUDENT'S 
Sr.No
Name of the Student's %
1 APSHINGE ATHARV VIJAY    95.60
2 SURVE AADITI VAIBHAV 95.00
3 CHANDANE DEVAYANI RAJESH 95.00
4 MHASKE NIDHI JAYDAS 94.40
5

RATATE ANUSHKA NAYAN

KULKARNI MIHIR PRADYUT

PATIL SHRIYASH VASANT

JOSHI RUCHIR CHANDRASHEKHAR

 

94.40

94.00

94.00

92.20

 

Gradewise List
Grade

No of Student's

90 % & above (Distinction) 11
75 % & above (Distinction) 53
60 % to 74 % (First Class) 40
45 % to 59 % (Second Class) 12
35 % to 44 % (Pass Class) 4
Total 120
 
Subjectwise highest
Sr. Name Subjects Name of the Students Highest Marks
No.
1 ENGLISH CHANDANE DEVAYANI RAJESH 88.00
2 SANSKRIT

CHANDANE DEVAYANI RAJESH

SURVE AADITI VAIBHAV

KULKARNI MIHIR PRADYUT

APSHINGE ATHARV VIJAY

JOSHI R CHANDRASHEKHAR  

MALI AMEY NARENDRA

99.00

99.00

99.00

99.00

99.00

99.00

3 MARATHI CHANDANE DEVAYANI RAJESH 87.00
4 MATHS CHANDANE DEVAYANI RAJESH 98.00
5 SCIENCE 

CHANDANE DEVAYANI RAJESH

APSHINGE ATHARV VIJAY

MHASKE NIDHI JAYDAS

MHAMUNKAR OMKAR VIJAY

KULKARNI MIHIR PRADYUT

98.00

98.00

98.00

98.00

98.00

6 SOCIAL SCIENCE APSHINGE ATHARV VIJAY 98.00
7 HINDI PATIL RITESH DAYANAND 84.00
   
2018-19-HSC Top Five Students
Sr. No. Name of the Students %
1 MANE AARYA DEEPAK 87.38
2 TANDEL SANCHITA SURESH 86.46
3 MAHADIK HARSHAD SUNIL 82.46
4 DESHMUKH SURAJ PRASHANT 80.15
5 DANDEKAR AMEY NITIN 77.23
2018-19-Gradewise List
Grade No. of Students
90 % & above 0
75 % & above (Distinction) 7
360 % to 74 % (First Class) 18
45 % to 59 % (Second Class) 17
Total 42
2018-19-Subjectwise Highest Marks
Sr.
No.
Subjects
Name
Name of the Students
Highest Marks

1

 

ENGLISH

 

ENGLISH TANDEL SANCHITA SURESH

NADKAR JUVERIA NADEEM

89

89

2 GEOGRAPHY TANDEL SANCHITA SURESH 94
3 MATHS MANE AARYA DEEPAK 90
   
4 PHYSICS DESHMUKH SURAJ PRASHANT 92
5 CHEMISTRY MANE AARYA DEEPAK 88
6 BIOLOGY NADKAR JUVERIA NADEEM 76
7 INFORMATION
TECHNOLOGY

TANDEL SANCHITA SURESH

MAJUMDAR ANUVA ASHOK

90

90