Achievement's

Academic

 

TOP STUDENT'S 
Sr.No
Name of the Student's %
1 ATHAVALE SHREYA SACHIN 96.00
2 MOKAL RUTUJA VIJAY 95.80
3 PATIL SAMIKSHA CHANDRASHEKAR 95.40
4 JAIN HEERAL RAMESH 95.00
5

WALEKAR MADHURA PRAFULLA

DAPKE OM PRASAD

 

SANE TANVI NILESH

JADHAV RIYA SAMBHAJIRAO

JOGLEKAR SAMRADNI SACHIN

 

94.60

94.20

 

93.80

93.80

93.60 

 

     
Gradewise List
Grade

        No

of Student's

90 % & above (Distinction) 22
75 % & above (Distinction) 86
60 % to 74 % (First Class) 24
45 % to 59 % (Second Class) 2
35 % to 44 % (Pass Class) 0
Total 134
 
Subjectwise highest
Sr. Name Subjects Name of the Students Highest Marks
No.
1 ENGLISH

ATHAVALE SHREYA S

WALEKAR MADHURA P

89.00

89.00

2 MARATHI

ATHAVALE SHREYA S

MOKAL RUTUJA VIJAY

SANE TANVI NILESH

 

 93.00

 93.00

 93.00

 

 

3 HINDI 

PATIL SAMIKSHA C

THAMKE SRUSHTI NITIN

SALVI GITANJALI VILAS

 

94.00 

94.00 

94.00

4 MATHS

ATHAVALE SHREYA S

JAIN HEERAL RAMESH

PATIL SAMIKSHA C

 

98.00 

98.00

98.00

 

 

5 SCIENCE 

JAIN HEERAL RAMES

PATIL SAMIKSHA C

SALVI GITANJALI VILAS

DAPKE OM PRASAD

CHAUDHARY PREM V

KUMBHAR SHRAVANI Y

 

98.00

98.00

98.00

98.00

98.00 

98.00

 

6 SOCIAL SCIENCE

ATHAVALE SHREYA S

MOKAL RUTUJA VIJAY

96.00

96.00

7      
   
2019-20-HSC Top Five Students
Sr. No. Name of the Students %
1 PATIL SAMIDHA VIDYA 80.77
2 SHAH KAIRAVEE SIDDHESH 79.38
3 RAUT PRANIL TATYASAHEB 78.00
4 RODRIGUES MURRIEL WILSON 77.69
5 DESHMUKH MRUDULA SHRIDHAR 76.31
2019-20-Gradewise List
Grade No. of Students
90 % & above 0
75 % & above (Distinction) 6
60 % to 74 % (First Class) 16
45 % to 59 % (Second Class) 14
Total 36
2019-20-Subjectwise Highest Marks
Sr.
No.
Subjects
Name
Name of the Students
Highest Marks

1

 

ENGLISH

 

SHELKE SNEHA MAHENDRA

86

2 GEOGRAPHY

SHAH KAIRAVEE SIDDHESH

KINIKAR SANKALP VINOD

82

82

3 MATHS KHAN SUWAID ABDULRASHID 89
   
4 PHYSICS SHAH KAIRAVEE SIDDHESH 84
5 CHEMISTRY PATIL SAMIDHA VIDYA 79
6 BIOLOGY PATIL SAMIDHA VIDYA 87
7 INFORMATION
TECHNOLOGY

 

BARHATE NEHA NITIN

 

88